Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Every A students B was sick last week C so the professo

Every A students B was sick last week C so the professo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Every (A) students (B) was sick last week, (C) so the professor (D) canceled the lecture.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Lượng từ

Giải chi tiết:

Every + danh từ số ít, đếm được + động từ số ít: mọi … (trong nhóm đối tượng nào đó)

Sửa: students => student

Tạm dịch: Mọi học sinh đều bị ốm vào tuần trước, vì vậy giáo sư đã hủy buổi giảng.

Chọn A.

Ý kiến của bạn