Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Every day he gets up at 7 o’clock He has breakfast and

Every day he gets up at 7 o’clock He has breakfast and

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Every day, he gets up at 7 o’clock. He has ________ breakfast and then goes to work. He often comes to work by ________ car.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn