Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Every staff member are required to be trained in securi

Every staff member are required to be trained in securi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Every staff member are required to be trained in security procedures to ensure the safety of customer’s private information.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn