Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Every student and every instructor in this institute f

Every student and every instructor in this institute f

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Every student and every instructor in this institute ________ for a new facility by next year.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn