Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Everyone hopes to gain physical health doesn’t he hasn’

Everyone hopes to gain physical health doesn’t he hasn’

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Everyone hopes to gain physical health,______?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn