Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Everyone likes when they have got some success to be c

Everyone likes when they have got some success to be c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Everyone likes _____ when they have got some success.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn