Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Foods into energy in the digestive system are broke do

Foods into energy in the digestive system are broke do

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Foods ______ into energy in the digestive system.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn