Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

For more than 450 years Mexico City has been the econom

For more than 450 years Mexico City has been the econom

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

For more than 450 years, Mexico City has been the economic, culture and political centre of Mexican people.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cấu trúc song song / đồng dạng

Giải chi tiết:

Liên từ “and” nối những từ cùng dạng, cùng loại.

“economic, political” là các tính từ.

culture (n): nền văn hóa

cultural (adj): thuộc về/ liên quan đến văn hóa

Sửa: culture => cultural

Tạm dịch: Trong hơn 450 năm, Thành phố Mexico là trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị của người dân Mexico.

Chọn C.

Ý kiến của bạn