Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Forgive your enemies but never forget there names Forgi

Forgive your enemies but never forget there names Forgi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Forgive your enemies, but never forget there names.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Tính từ sở hữu

Giải chi tiết:

there + tobe + N: có …

there: ở đó

their + danh từ số nhiều: … của họ/chúng

Sửa: there => their

Tạm dịch: Hãy tha thứ cho kẻ thù của bạn nhưng đừng bao giờ quên tên của họ.

Chọn C.

Ý kiến của bạn