Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 from school for three weeks so he is trying his best t

 from school for three weeks so he is trying his best t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

____ from school for three weeks, so he is trying his best to catch up with the other students.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành

Giải chi tiết:

Dấu hiệu: “for three weeks”

Cách dùng: diễn tả sự việc bắt đầu từ quá khứ, kéo dài và để lại kết quả ở hiện tại, thường dùng với “since + mốc thời gian” hoặc “for + khoảng thời gian”.

Cấu trúc: S + have/has (not) + P2 + since + mốc thời gian” / “for + khoảng thời gian”.

Không rút gọn mệnh đề đầu vì mệnh đề sau vẫn còn liên từ “so”.

Tạm dịch: Cậu ấy đã nghỉ học ba tuần, vì vậy cậu đang cố gắng hết sức để bắt kịp các học sinh khác.

Chọn B.

Ý kiến của bạn