Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ga-li-lê lại viết sách nhằm mục đích gì Gi

Ga-li-lê lại viết sách nhằm mục đích gì Gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ga-li-lê lại viết sách nhằm mục đích gì?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ga-li-lê lại viết sách nhằm mục đích cổ vũ cho ý kiến của Cô-péc-ních.

Ý kiến của bạn