Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Geographical position has given India a chance to devel

Geographical position has given India a chance to devel

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Geographical position has given India a chance to develop a ________ culture and this cultural ________ is a big "pull" factor for travelers form different countries.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ loại

Giải chi tiết:

Trước danh từ “culture” (nền văn hóa) cần một tính từ.

Sau tính từ “cultural” cần một danh từ.

unique (adj): độc đáo

uniqueness (n): sự độc đáo

Tạm dịch: Vị trí địa lí đã cho Ấn Độ một cơ hội để phát triển một nền văn hóa đặc sắc và sự độc đáo về văn hóa này là một nhân tố “lôi kéo” lớn những du khách từ các quốc gia khác.

Chọn B.

Ý kiến của bạn