Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giả sử ở một quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen l

Giả sử ở một quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giả sử ở một quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen là d AA: h Aa: r aa (với d + h + r = 1). Gọi P, q lần lượt là tần số của alen A, a (p, q ≥0 ; p+ q = 1). Ta có:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Quần thể có thành phần kiểu gen: d AA: h Aa: r aa

Tần số alen (p = d + dfrac{h}{2};q = r + dfrac{h}{2})

Chọn B

Ý kiến của bạn