Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gia tăng dân số nước ta nhanh đã tạo sức ép lớn đối với việc

Gia tăng dân số nước ta nhanh đã tạo sức ép lớn đối với việc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gia tăng dân số nước ta nhanh đã tạo sức ép lớn đối với việc:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn