Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giá thành đơn vị sản phẩm bình quân của doanh nghiệp là

Giá thành đơn vị sản phẩm bình quân của doanh nghiệp là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giá thành đơn vị sản phẩm bình quân của doanh nghiệp là ……. nghìn đồng.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Giá thành bình quân chung = Tổng chi phí : Tổng sản lượng


Chi phí = Giá thành đơn vị sản phẩm ( times ) Sản lượng

Giải chi tiết:

Chi phí sản xuất của cả ba phân xưởng là:

(20 times 50,000, + ,18 times 72,000 + 19 times 50,050 = 3,246,950,)(nghìn đồng)

Tổng sản lượng của cả 3 phân xưởng là:

(50,000 + ,72,000 + 50,050 = 172,050) (kg)

Giá thành đơn vị sản phẩm bình quân của doanh nghiệp là:

(3,246,950,:,172,050, approx 18,87) (nghìn đồng)

Chọn A. 

Ý kiến của bạn