Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giả thiết rằng trong một tia sét có một điện tích q=30C

Giả thiết rằng trong một tia sét có một điện tích q=30C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giả thiết rằng trong một tia sét có một điện tích (q=30,,C) được phóng từ đám mây dông xuống mặt đất và khi đó hiệu điện thế giữa đám mây và mặt đất (U=2,{{1.10}^{8}},,V). Năng lượng của tia sét này có thể làm bay hơi hoàn toàn bao nhiêu cân tuyết ở ({{0}^{0}}C)? Cho biết nhiệt nóng chảy của tuyết là (lambda =335000,,J/kg); nhiệt hóa hơi của nước (L=2,{{3.10}^{6}},,J/kg); nhiệt dung riêng của nước (c=4200,,J/kg.K).


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Năng lượng của tia sét: (A=q.U)


Nhiệt lượng tuyết hóa hơi hoàn toàn: (Q=mlambda +mcDelta t+mL)

Giải chi tiết:

Năng lượng của tia sét là: (A=qU=30.2,{{1.10}^{8}}=6,{{3.10}^{9}},,left( J right))

Nhiệt lượng làm bay hơi tuyết hoàn toàn là:

(begin{align}& Q=mlambda +mcDelta t+mL=mleft( lambda +cDelta t+L right) \& Rightarrow m=frac{Q}{lambda +cDelta t+L}=frac{6,{{3.10}^{9}}}{335000+4200.left( 100-0 right)+2,{{3.10}^{6}}} \& Rightarrow m=2062,,left( kg right) \end{align})

Chọn A.

Ý kiến của bạn