Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giá trị của x thỏa mãn x - - 14 = 7 + - 2 là 9 -

Giá trị của x thỏa mãn x - - 14 = 7 + - 2 là 9 -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giá trị của (x) thỏa mãn (x - left( { - 14} right) = 7 + left( { - 2} right)) là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc dấu ngoặc, phép cộng hai số nguyên khác dấu và tìm số chưa biết của một tổng.

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}x - left( { - 14} right) = 7 + left( { - 2} right)\x + 14 = 5\x = 5 - 14\x =  - 9end{array})

Vậy (x =  - 9).

Chọn B.

Ý kiến của bạn