Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giá trị thích hợp để y times 112 = 14 là y = 16 y = 6

Giá trị thích hợp để y times 112 = 14 là y = 16 y = 6

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giá trị thích hợp để (y times 1frac{1}{2} = frac{1}{4}) là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

chuyển hỗn số về phân số. Lưu ý, muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}y times 1frac{1}{2} = frac{1}{4}\y times frac{3}{2} = frac{1}{4}\y = frac{1}{4}:frac{3}{2}\y = frac{1}{6}end{array})

Vậy (y = frac{1}{6})

Chọn A.

Ý kiến của bạn