Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải các phương trình sau: a) (sqrt {4{x^2}}  = 6)      

Giải các phương trình sau: a) (sqrt {4{x^2}}  = 6)      

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải các phương trình sau:

a) (sqrt {4{x^2}}  = 6)                                                                     b) (sqrt {{x^2}}  = left| { - 8} right|)                     

c) (sqrt {{x^2} - 22x + 121}  = 2x - 15)                                           d) (sqrt {1 + 9{x^2} - 6x}  = 2x + 6)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Giải các phương trình sau:

a) (sqrt {4{x^2}}  = 6 Leftrightarrow left| {2x} right| = 6 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}2x = 62x =  - 6end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 3x =  - 3end{array} right..)

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt (x = 3,,,x =  - 3.)

b) (sqrt {{x^2}}  = left| { - 8} right| Leftrightarrow left| x right| = 8 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 8x =  - 8end{array} right..)

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt (x = 8,,,x =  - 8.)

c) (sqrt {{x^2} - 22x + 121}  = 2x - 15)

(begin{array}{l} Leftrightarrow sqrt {{{left( {x - 11} right)}^2}}  = 2x - 15 Leftrightarrow left{ begin{array}{l}2x - 15 ge 0{left( {x - 11} right)^2} = {left( {2x - 15} right)^2}end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x ge frac{{15}}{2}{x^2} - 22x + 121 = 4{x^2} - 60x + 225end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x ge frac{{15}}{2}3{x^2} - 38x + 104 = 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x ge frac{{15}}{2}left[ begin{array}{l}x = 4,,left( {ktm} right)x = frac{{26}}{3},,left( {tm} right)end{array} right.end{array} right. Leftrightarrow x = frac{{26}}{3}.end{array})

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất (x = frac{{26}}{3}.)

d) (sqrt {1 + 9{x^2} - 6x}  = 2x + 6 Leftrightarrow sqrt {{{left( {3x - 1} right)}^2}}  = 2x + 6)

(begin{array}{l} Leftrightarrow left{ begin{array}{l}2x + 6 ge 0{left( {3x - 1} right)^2} = {left( {2x + 6} right)^2}end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x ge  - 39{x^2} - 6x + 1 = 4{x^2} + 24x + 36end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x ge  - 25{x^2} - 30x - 35 = 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x ge  - 2left( {x + 1} right)left( {x - 7} right) = 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x ge  - 2left[ begin{array}{l}x =  - 1x = 7end{array} right.end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x =  - 1x = 7end{array} right..end{array})

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt (x =  - 1;,,x = 7.)

Ý kiến của bạn