Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giai cấp có ý thức dân tộc dân chủ và tha thiết canh tân đất

Giai cấp có ý thức dân tộc dân chủ và tha thiết canh tân đất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giai cấp có ý thức dân tộc dân chủ và tha thiết canh tân đất nước là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn