Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ đâu

Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ đâu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ đâu


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn