Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giai cấp tư sản Việt Nam được thực dân Pháp đối xử như thế n

Giai cấp tư sản Việt Nam được thực dân Pháp đối xử như thế n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giai cấp tư sản Việt Nam được thực dân Pháp đối xử như thế nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn