Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải pháp quan trọng nhất đối với vấn đề sử dụng đất nông ng

Giải pháp quan trọng nhất đối với vấn đề sử dụng đất nông ng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải pháp quan trọng nhất đối với vấn đề sử dụng đất nông nghiệp ở vùng đồng bằng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn