Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải phương trình 2x^2 + 3  - 2 x - 3  = 0   -1d -

Giải phương trình 2x^2 + 3  - 2 x - 3  = 0   -1d -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải phương trình: (2{x^2} + left( {sqrt 3  - 2} right)x - sqrt 3  = 0)  


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Tìm ra điều kiện đặc biệt của phương trình để giải nhanh.


- Phương trình (a{x^2} + bc + c = 0) có (a + b + c = 9) thì có một nghiệm (x = 1).

Giải chi tiết:

Phương trình là phương trình bậc hai có tổng các hệ số (a + b + c = 2 + left( {sqrt 3  + 2} right) + left( { - sqrt 3 } right) = 0) nên phương trình có hai nghiệm ({x_1} = 1;{x_2} = dfrac{c}{a} = dfrac{{ - sqrt 3 }}{2}).

Vậy tập nghiệm của phương trình là (left{ {1;dfrac{{ - sqrt 3 }}{2}} right}).

Ý kiến của bạn