Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải phương trình với m = 1 + √2.

Giải phương trình với m = 1 + √2.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải phương trình với m = 1 + √2.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi m = 1 + √2, phương trình có hai nghiệm là 2 và √2 - 1.

Ý kiến của bạn