Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải phương trình: x4 + 

Giải phương trình: x4 + 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải phương trình: x4sqrt{x^{2}+2010} = 2010.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

x4 + = 2010 ⇔ x4 + x2  +  = x2 + 2010 -  +

⇔(x2 + )2 = ( - )2  

⇔ x2 =

⇔ x2 + 1 =

⇔ x4 + 2x2 + 1 = x2 + 2010

⇔x4 + x2 – 2009 = 0

Đặt x2 = t ≥ 0 được t2 + t – 2009 = 0 ; t =

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x1,2 = ±

Ý kiến của bạn