Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải thích ý nghĩa nhan đề của văn bản Giả

Giải thích ý nghĩa nhan đề của văn bản Giả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải thích ý nghĩa nhan đề của văn bản?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Tức nước vỡ bờ

Giải chi tiết:

Tức nước vỡ bờ: Nghĩa đen của thành ngữ này là nước lớn, nhiều thì ắt sẽ vỡ bờ. Trong đoạn trích này kinh nghiệm dân gian được thể hiện trong thành ngữ bắt gặp sự khám phá đời sống của cây bút hiện thực Ngô Tất Tố. Đoạn trích chẳng những làm toát lên cái lô-gic hiện thực: tức nước vỡ bờ, có áp bức có đấu tranh, mà còn toát lên cái chân lí: Con đường sống của quần chúng bị áp bức chỉ có thể là con đường đấu tranh để tự giải phóng, không có con đường nào khác.

Ý kiến của bạn