Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ dẫn

Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ dẫn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ dẫn đến thoái hóa giống vì:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ dẫn đến thoái hóa giống vì các gen lặn đột biến có hại biểu hiện thành kiểu hình do chúng được đưa về trạng thái đồng hợp.

Chọn C

Ý kiến của bạn