Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở đại dương là  Đáy thề

Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở đại dương là  Đáy thề

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở đại dương là: 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức về giới hạn phía dưới của lớp vỏ địa lí ở đại dương

Giải chi tiết:

Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở đại dương là đáy vực thẳm đại dương 

Chọn D

Ý kiến của bạn