Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giới hạn I = mathop lim x to  + infty - 2x^3 + 4x +

Giới hạn I = mathop lim x to  + infty - 2x^3 + 4x +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giới hạn (I = mathop {lim }limits_{x to  + infty } left( { - 2{x^3} + 4x + 5} right)) bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đặt ({x^3}) ra ngoài, xét dấu từng giới hạn.

Giải chi tiết:

Ta có: (I = mathop {lim }limits_{x to  + infty } left( { - 2{x^3} + 4x + 5} right) = mathop {lim }limits_{x to  + infty } {x^3}left( { - 2 + dfrac{4}{{{x^2}}} + dfrac{5}{{{x^3}}}} right)).

(begin{array}{l}mathop {lim }limits_{x to  + infty } {x^3} =  + infty \mathop {lim }limits_{x to  + infty } left( { - 2 + dfrac{4}{{{x^2}}} + dfrac{5}{{{x^3}}}} right) =  - 2 < 0end{array})

Vậy (I = mathop {lim }limits_{x to  + infty } left( { - 2{x^3} + 4x + 5} right) =  - infty ).

Chọn A.

Ý kiến của bạn