Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giới Regnum trong Sinh học là đơn vị phân loại lớn nhất

Giới Regnum trong Sinh học là đơn vị phân loại lớn nhất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giới (Regnum) trong Sinh học là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Giới (Regnum) trong Sinh học là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.

Chọn B

Ý kiến của bạn