Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Glucôzơ là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây Xe

Glucôzơ là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây Xe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Glucôzơ là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Glucose là đơn phân cấu tạo nên phân tử xenlulozo

Chọn A

Ý kiến của bạn