Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gọi D là giao điểm của OA và MN. Chứng minh rằng: Tư giác OD

Gọi D là giao điểm của OA và MN. Chứng minh rằng: Tư giác OD

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gọi D là giao điểm của OA và MN. Chứng minh rằng: Tư giác ODIH nội tiếp.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 =  => MN là đường kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

=>  =  ( =  sđ)

Mà  = (tứ giác BMNC nội tiếp)

Do đó  =  => Tứ giác ODIH nội tiếp.

Ý kiến của bạn