Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng BC Khẳng định nào sa

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng BC Khẳng định nào sa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gọi (I) là trung điểm của đoạn thẳng (BC). Khẳng định nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất trung điểm của đoạn thẳng.

Giải chi tiết:

Vì (I) là trung điểm của đoạn thẳng (BC) nên ta có: (BI = IC)

Mà (overrightarrow {BI} ) và (overrightarrow {IC} ) cùng hướng nên (overrightarrow {BI}  = overrightarrow {IC} ).

Chọn A.

Ý kiến của bạn