Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gọi K là giao điểm của DN với (O’). Chứng minh ba điểm F, P,

Gọi K là giao điểm của DN với (O’). Chứng minh ba điểm F, P,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gọi K là giao điểm của DN với (O’). Chứng minh ba điểm F, P, K thẳng hàng.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo câu b ta có tứ giác MDPE là hình thoi nên MD //PE.

Mà  = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ) nên MD ⊥DN => PE⊥DN (1)

Mặt khác  = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ) nên PK⊥DN  (2)

Từ (1) và (2) => P, K, E thẳng hàng.

Ý kiến của bạn