Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gọi Mm lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Gọi Mm lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gọi (M,,,m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = sin x - cos x + 1). Tính (P = M - m)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Biến đổi (sin x - cos x), sử dụng công thức (sin left( {a - b} right) = sin acos b - cos asin b).


- Sử dụng nhận xét ( - 1 le cos alpha  le 1,,forall alpha  in mathbb{R}). 

Giải chi tiết:

Ta có:

(begin{array}{l}y = sin x - cos x + 1\y = sqrt 2 left( {dfrac{1}{{sqrt 2 }}sin x - dfrac{1}{{sqrt 2 }}cos x} right) + 1\y = sqrt 2 left( {sin xcos dfrac{pi }{4} - cos xsin dfrac{pi }{4}} right) + 1\y = sqrt 2 sin left( {x - dfrac{pi }{4}} right) + 1end{array})

Ta có:

(begin{array}{l},,,,,, - 1 le sin left( {x - dfrac{pi }{4}} right) le 1\ Leftrightarrow  - sqrt 2  le sqrt 2 sin left( {x - dfrac{pi }{4}} right) le sqrt 2 \ Leftrightarrow  - sqrt 2  + 1 le sqrt 2 sin left( {x - dfrac{pi }{4}} right) + 1 le sqrt 2  + 1\ Rightarrow left{ begin{array}{l}M = sqrt 2  + 1\m =  - sqrt 2  + 1end{array} right.end{array})

Vậy (P = M - m = sqrt 2  + 1 - left( { - sqrt 2  + 1} right) = 2sqrt 2 ).

Chọn A.

Ý kiến của bạn