Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gọi v<sub>r</sub>,v<sub>l</sub>,v<sub>k</sub> lần lượt là tố

Gọi v<sub>r</sub>,v<sub>l</sub>,v<sub>k</sub> lần lượt là tố

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gọi vr,vl,vk lần lượt là tốc độ truyện âm trong chất rắn , chất lỏng , chất khí . Thứ tự sắp xếp đúng là  :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn