Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của phương trìn

Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của phương trìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình .Hãy tìm các giá trị của m thỏa mãn:
frac{1}{x_{1}}+frac{1}{x_{2}} = x1+x2


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương trình có 2 nghiệm x1, x2  0   

-2(m-1)  0 m-1  0 m1(*)

Theo hệ thức Viet ta co : x1+x2 = 2(m-3), x1.x2 = -2(m-1)

Do đó  = x1+x2  = x1+x2 x1+x2= x1.x2 (x1+x2)

(x1+x2) - x1.x2(x1+x2) = 0 (x1+x2)(1-x1.x2) = 0

2(m-3)[1+2(m-1)] = 0 2(m-3)(2m-1) = 0

m-3=0 hoặc 2m-1=0  m=3 hoặc m= ( thỏa mãn)

Ý kiến của bạn