Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Going on this diet has really me gooD I’ve lost weigh

Going on this diet has really me gooD I’ve lost weigh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Going on this diet has really _________ me gooD. I’ve lost weight and I feel fantastic!


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Ý kiến của bạn