Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Government should be used A national resources in a mor

Government should be used A national resources in a mor

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Government should be used (A) national resources in a more efficient (B) way in order to (C) meet the needs of growing populations (D).


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn