Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Had she read the reference books she would have been ab

Had she read the reference books she would have been ab

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Had she read the reference books, she would have been able to finish the test.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mệnh đề phân từ

Giải chi tiết:

Cách dùng: Câu điều kiện loại 3 diễn tả điều kiện trái với quá khứ dẫn đến kết quả trái với quá khứ.

Cấu trúc: If + S + had P2, S + would + have P2

Dạng đảo ngữ: Had + S + P2, S + would + have P2

Mệnh đề phân từ (rút gọn khi 2 mệnh đề có cùng chủ ngữ): (Not) Having + P2, S + V-quá khứ đơn

Tạm dịch: Nếu cô ấy đã đọc các cuốn sách tham khảo, cô ấy đã có thể hoàn thành bài kiểm tra.

A. Sai ngữ pháp “could finish” => “could have finished”   

B. Không đọc các cuốn sách tham khảo, cô ấy đã không thể hoàn thành bài kiểm tra.

C. Mặc dù cô ấy đã không đọc các cuốn sách tham khảo, cô ấy đã có thể hoàn thành bài kiểm tra. => sai nghĩa

D. Bởi vì cô ấy đã đọc các cuốn sách tham khảo, cô ấy đã có thể hoàn thành bài kiểm tra, => sai nghĩa

Chọn B.

Ý kiến của bạn