Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai bể trầm tích có diện tích lớn nhất nước ta là Sông

Hai bể trầm tích có diện tích lớn nhất nước ta là Sông

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai bể trầm tích có diện tích lớn nhất nước ta là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 8 – Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Giải chi tiết:

Hai bể trầm tích có diện tích và trữ lượng dầu khí lớn nhất là Nam Côn Sơn và Cửu Long

Chọn C

Ý kiến của bạn