Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng dao động điều h

Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng dao động điều h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là (8 cm,) của N là (15 cm.) Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là (17 cm.) Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng bằng ba lần thế năng, tỉ số động năng của M và động năng của N là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Khoảng cách giữa hai chất điểm M và N là:


(left| x right| = left| {{x_N} - {x_M}} right| Rightarrow A = sqrt {A_N^2 + A_M^2 - 2{A_N}{A_M}.cos Delta varphi } )


Từ đó ta tìm được độ lệch pha giữa M và N.


Ở thời điểm mà M có động năng bằng ba lần thế năng tìm ra tọa độ của N khi đó.


Áp dụng công thức tính vận tốc: ({v^2} = {omega ^2}.({A^2} - {x^2})) rồi lập tỉ số động năng của M và động năng của N.


Sử dụng VTLG

Giải chi tiết:

Khoảng cách giữa hai chất điểm M và N là

 (begin{array}{l}x = {x_N} - {x_M} Rightarrow A = sqrt {A_N^2 + A_M^2 - 2{A_N}{A_M}.cos Delta varphi } \ Leftrightarrow 17 = sqrt {{{15}^2} + {8^2} - 2.15.8.cos Delta varphi }  Leftrightarrow Delta varphi  = dfrac{pi }{2}end{array})

Ở thời điểm mà M có động năng bằng ba lần thế năng tức là thế năng bằng một phần tư cơ năng, ta có

({{rm{W}}_t} = dfrac{1}{4}{rm{W}} Rightarrow dfrac{1}{2}.k.{x_M}^2 = dfrac{1}{4}.dfrac{1}{2}.k.A_M^2 Rightarrow {x_M} = dfrac{{{A_M}}}{2})

Sử dụng VTLG:

Ta có ({x_N} = {A_N}.cos left( {dfrac{pi }{2} - arccos dfrac{{{x_M}}}{{{A_M}}}} right) = {A_N}.dfrac{{sqrt 3 }}{2})

Áp dụng công thức tính vận tốc ({v^2} = {omega ^2}.({A^2} - {x^2}))

Ta có tỉ số động năng giữa M và N là:

(dfrac{{{{rm{W}}_{dM}}}}{{{{rm{W}}_{dN}}}} = dfrac{{dfrac{1}{2}.m.v_M^2}}{{dfrac{1}{2}.m.v_M^2}} = dfrac{{{omega ^2}.(A_M^2 - x_M^2)}}{{{omega ^2}.(A_N^2 - x_N^2)}} = dfrac{{dfrac{3}{4}A_M^2}}{{dfrac{1}{4}A_N^2}} = 3.dfrac{{{8^2}}}{{{{15}^2}}} = dfrac{{64}}{{75}}) 

Chọn D.

Ý kiến của bạn