Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt

Hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt là ({x_1} = 5cos(2pi t + 0,75pi ){rm{ }}left( {cm} right)) và ({x_2} = 10cos(2pi t + 0,5pi ){rm{ }}left( {cm} right)). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Độ lớn độ lệch pha của hai dao động: (Delta varphi  = left| {{varphi _2} - {varphi _1}} right|)

Giải chi tiết:

Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn là:

(Delta varphi  = left| {{varphi _2} - {varphi _1}} right| = left| {0,5pi  - 0,75pi } right| = 0,25pi )

Chọn A.

Ý kiến của bạn