Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai điểm A và B trên mặt nước là hai nguồn dao động cùn

Hai điểm A và B trên mặt nước là hai nguồn dao động cùn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai điểm A và B trên mặt nước là hai nguồn dao động cùng phương trình (u = a.cos left( {10pi t} right),cm). Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,1m/s. Xét một điểm M trên mặt nước cách A và B những khoảng ({d_1} = 18cm;{rm{ }}{d_2} = 21cm). Tính từ đường trung trực của AB thì M thuộc cực đại hay cực tiểu thứ mấy?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Trong giao thoa sóng hai nguồn cùng pha:


+ Điều kiện có cực đại giao thoa: ({d_2} - {d_1} = klambda ;,k in Z)


+ Điều kiện có cực tiểu giao thoa: ({d_2} - {d_1} = left( {k + dfrac{1}{2}} right)lambda ;,k in Z)

Giải chi tiết:

Bước sóng:

(lambda  = vT = v.dfrac{{2pi }}{omega } = 0,1.dfrac{{2pi }}{{10pi }} = 0,02m = 2cm)

Tại M có:

(dfrac{{{d_2} - {d_1}}}{lambda } = dfrac{{21 - 18}}{2} = 1,5 = 1 + dfrac{1}{2})

( Rightarrow ) M thuộc cực tiểu thứ 2

Chọn C.

Ý kiến của bạn