Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau một đoạn (4,,cm). Lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là (F = {10^{ - 5}},,N). Độ lớn mỗi điện tích là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lực tương tác giữa hai điện tích: (F = kdfrac{{left| {{q_1}{q_2}} right|}}{{{r^2}}})

Giải chi tiết:

Lực tương tác giữa hai điện tích là:

(F = kdfrac{{{q^2}}}{{{r^2}}} Rightarrow left| q right| = sqrt {dfrac{{F{r^2}}}{k}}  = sqrt {dfrac{{{{10}^{ - 5}}.0,{{04}^2}}}{{{{9.10}^9}}}}  = 1,{3.10^{ - 9}},,left( C right))

Chọn A.

Ý kiến của bạn