Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai điện tích điểm tác điện giữa hai điện tích là q1 q

Hai điện tích điểm tác điện giữa hai điện tích là q1 q

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai điện tích điểm tác điện giữa hai điện tích là q1, q2 trái dấu, đặt cách nhau một khoảng r trong chân không. Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Định luật Cu – lông: (F = {9.10^9}frac{{left| {{q_1}{q_2}} right|}}{{{r^2}}})

Giải chi tiết:

Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích trong chân không là: (F = {9.10^9}frac{{left| {{q_1}{q_2}} right|}}{{{r^2}}})

Ý kiến của bạn