Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai điện trở R<sub>1</sub> = 20 và R<sub>2</sub> = 30 được m

Hai điện trở R<sub>1</sub> = 20 và R<sub>2</sub> = 30 được m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai điện trở R1 = 20 và R2 = 30 được mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch nhận giá trị:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

Ý kiến của bạn