Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai este X và Y có cùng CTPT C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O<sub

Hai este X và Y có cùng CTPT C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai este X và Y có cùng CTPT C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử.  Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nhh = 0,05 mol < nNaOH = 0,06 mol < 2nhh

Phản ứng xà phòng tạo 3 muối

=> Trong hỗn hợp có 1este của phenol

=> hỗn hợp có este :

+) TH1 : C6H5COOCH3 ; R1COOC6H4R2 với số mol lần lượt là x và y

=> nNaOH = x + 2y = 0,06 ; nhh = x + y = 0,05

=> x = 0,04 ; y = 0,01 mol

=> Axit có phân tử khối lớn hơn là C6H5COOH

C6H5COOCH3 + NaOH -> C6H5COONa + CH3OH

R1COOC6H4R2 + 2NaOH -> R1COONa + R2C6H4ONa + H2O

=> phản ứng tạo nC6H5COONa = nC6H5COOCH3 = x = 0,04 mol

=> mmuối cần tìm = 5,76g > 4,7 => Loại

+) TH2 : Hỗn hợp este gồm HCOOCH2C6H5 và CH3COOC6H5

=> Axit có khối lượng phân tử lớn hơn là CH3COOH

=> nCH3COONa = nCH3COOC6H5 = 0,01 mol

=> mCH3COONa = 0,82g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn