Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O;R) cắt nhau tại

Hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O;R) cắt nhau tại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O;R) cắt nhau tại M, nếu MA=Rsqrt{3} thì số đo góc ở tâm AOB bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

120o

Ý kiến của bạn